15 دی 1393
طراح جوان

طراحي فرش هنري است تمام نشدني و هنري است كه همچنان روز به روز پيشرفت كرده و خواهد كرد - بنابراين مي خواستم از همكارانم خواهش كنم . هنرمندان و طراحان زيادي امروزه پا به عرصه‌ي اين هنر و صنعت گذاشته ‌اند بحث طراحي فرش يكي از مهمترين مسائل در صنعت فرش ماشيني براي پيشرفت اين صنعت مي باشد به اين دليل كه تا طراح و طرحي وجود نداشته باشد.

ادامه